bestuur

Bestuur

 • Kleine overheid, 4 wethouders maximaal en 15% minder ambtenaren.
 • Weg van absurde regelgeving en het beleid gebruiksvriendelijker maken voor de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Bindende referenda over de keuze van een nieuwe burgemeester en over belangrijke zaken zoals in het verleden de windturbines. Groep Jan Zwerus is voor openheid en stelt de burgers van Goeree-Overflakkee centraal.
 • Declaratieregister op website van de gemeente. Wat de burgemeester en de wethouders declareren, wordt elke maand openbaar gemaakt.
 • Subsidieregister publiceren op de website van de gemeente. Vermelden welke instanties subsidie krijgen en hoeveel belastinggeld zij ontvangen.
 • Groep Jan Zwerus is fel tegen belasting geldverspilling en zal om te beginnen minder of zelfs geen belastinggeld meer uitgeven aan adviesbureaus.
 • Goed beleid tegen belasting geldverspilling mondt uit in lagere lasten voor de inwoners van Goeree-Overflakkee. Het geld komt terug bij de burgers.
 • Dorpsraden: Goeree-Overflakkee maakt gebruik van dorpsraden. Als Groep Jan Zwerus willen wij in gesprek met de besturen van de dorpsraden en proberen we bewonersavonden bij te wonen, zodat we inhoudelijk weten wat er speelt. Als Groep Jan Zwerus willen we dichtbij de bewoners van het eiland staan.
wonen-leven

Wonen, leven & veiligheid

 • Woningbouw stimuleren in alle dorpen op ons eiland, met name voor starters en jonge gezinnen. In iedere dorpskern tenminste 1 basisschool + voetbalvereniging behouden.
 • Uitstraling eiland; leefomgeving moet schoon en veilig zijn. Meer groen door middel van het planten van bomen en het aanleggen van perken.
 • Een zichtbare aanwezigheid van politie op het eiland.
 • Dubbele bestemming voor recreatieparken, uitgezonderd toeristen recreatieparken. En eventueel legaliseren van bepaalde recreatieparken.
 • Afschaffen van de welstandscommissie, behoudens tot het behoud van historische erfgoederen.
verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid

 • Goede openbare straatverlichting op de openbare (fiets)wegen.
 • Verkeersveiligheid, strenge controles op 30 km binnen de bebouwde kom.
 • Drempels bij scholen.
vluchtelingen

Vluchtelingen

 • Uitbetaling van uitkeringen aan vluchtelingen, verstrekken in de vorm van een debetkaart. Deze kaart kan uitsluitend besteed worden bij de lokale middenstand. (Huurbetaling etc. is hiervan uitgesloten.)
 • Vluchtelingen verplicht laten werken in de groenvoorziening etc., als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering.
 • Spreiding van vluchtelingen in diverse woonkernen betreft woning, om clusteren te voorkomen.
 • Nederlandse taalles voor immigranten, een keiharde eis.
ouderenzorg

Zorg

 • In iedere woonkern een woonzorgcomplex, opdat ouderen niet hoeven te verhuizen zodra de behoefte daar is aan bepaalde zorg. In Achthuizen en Nieuwe-Tonge is dit nog niet gerealiseerd.
 • Zorg voor ouderen. Eisen stellen aan zorgverleners dat het geld besteed wordt aan de zorg van ouderen en niet aan het sponsoren van een wielerronde.
 • Minder managers en meer handen aan het bed.
natuur

Economie, infrastructuur & milieu

 • Lagere lasten voor bedrijven.
 • Maakindustrie├źn aantrekken om zich te vestigen op Goeree-Overflakkee. Dus vestiging procedures op bedrijventerreinen versnellen, vereenvoudigen en goedkoper maken.
 • Toerisme op Goeree-Overflakkee stimuleren. Vooral doelgroep 55+. Dit is de grootste doelgroep, zij zoeken natuur, rust en veiligheid.
 • Verbreding N59 serieus aanpakken.
 • Plaatsing ondergrondse containers in diverse woonkernen i.v.m. overlast ongedierte.
vuurtoren

Sport & Cultuur

 • Sportclubs met raad en daad bijstaan. Deze moeten levensvatbaar zijn en zijn heel belangrijk voor de dorps saamhorigheid. Desnoods vrijstellen van lokale lasten.
 • Inventarisatie bij de voetbalverenigingen betreft kunstgras ja/nee.
 • Cultuur breed toegankelijk maken. Bij besteding van belastinggeld wordt uitgegaan van de voorkeuren van de gemiddelde behoefte van de inwoners van Goeree-Overflakkee.
 • Meer geld naar bibliotheken.
https://www.groepjanzwerus.nl/wp-content/uploads/2017/12/goeree-overflakkee-scholekster-640x480.jpg

En verder ...

 • Promotie eiland Goeree-Overflakkee; aan de vier ingangswegen naar Goeree-Overflakkee mooie grote billboards plaatsen met een afbeelding van ons eiland en met zaken die ons eiland te bieden heeft zoals: visserij, landbouw en kleurrijke tulpenvelden, toerisme met mooie stranden en ruime fietspaden, zeehondenopvang enz.
 • Gratis parkeren op het hele eiland, eindelijk een autovriendelijk beleid.
 • Afschaffing hondenbelasting.
 • Groep Jan Zwerus is fel tegen windturbines.

Groep Jan Zwerus, een vrolijke rechtse partij voor iedereen!

Copyright Groep Jan Zwerus.